Contact Persons

The Event
Arpit Agarwal
Bhupendra Solanki
Suprovat Ghosal
Aadirupa Saha
Abhishek Jaiswal
Rashmi Balasubramaniyam
Harichand MV
Arth Patel
Abhinav Site
PurshotamThe Website
Malay Sanghi
Abhishek Dubey
Arun Kumar K
Toms Varghese